Nasi partnerzy

Rzecznik Praw Obywatelskich RP

Logo Rzecznika Praw Obywatelskich RPJest organem ochrony prawnej stojącym na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych zapisach prawnych. W realizacji jego zadań pomaga Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które w marcu b.r. powołało Komisję ds. Osób Niepełnosprawnych. Komisja ta zajmuje się poprawą sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i stara się eliminować przejawy dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. W jej skład weszli eksperci z różnych organizacji zajmujących się problematyką niepełnosprawności, wśród nich znalazł się również kierownik BON UJ mgr Ireneusz Białek.

Uniwersytet Islandzki

Logo University of IcelandUniversity of Iceland jest państwową uczelnią wyższą założoną w 1911 roku. Uniwersytet oferuje możliwość studiowania i przeprowadzania badań w ponad sześćdziesięciu programach w zakresie nauk humanistycznych, nauk ścisłych, nauk społecznych i w dziedzinach takich jak teologia, prawo, biznes, medycyna i inżynieria. Na uniwersytecie studiuje obecnie ponad 14.000 studentów na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W 2008 roku do Uniwersytetu Islandzkiego została przyłączona inna wyższa uczelnia, Iceland University of Education. W chwili obecnej Uniwersytet Islandzki ma 5 wydziałów: Wydział Edukacji, Wydział Inżynierii i Nauk Przyrodniczych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych.

W 1995 roku Senat uniwersytecki podjął pierwszą uchwałę dotyczącą studentów niepełnosprawnych. Nowa uchwała została podjęta w 2002 roku przez Radę Uniwersytecką i stała się aktem na którego podstawie tworzone są wszystkie tego typu jednostki na Uniwersytecie Islandzkim.

Centrum Doradztwa Dla Studentów (University of Iceland Student Counselling & Career Centre (USCCC)) powstało w 1981 roku i jest odpowiedzialne za całokształt usług dla studentów (także niepełnosprawnych). Centrum oferuje studentom wszelkie usługi i wsparcie podczas studiów na uczelni. Działalność ta obejmuje pomoc przy wyborze studiów, przedmiotów, prowadzi kursy z zakresu technik studiowania, uczenia się, pomoc osobistą i psychologiczną, planowanie kariery, doradztwo zawodowe oraz wsparcie dla studentów niepełnosprawnych.

Jónína Kárdal
Doradca zawodowy w Centrum Wsparcia na Uniwersytecie Islandzkim, psycholog edukacyjny, ukończyła studia w tym kierunku na Uniwersytecie w Minnesocie. Zajmuje się m.in poradnictwem dla studentów z dysleksją. Brała udział w wielu projektach międzynarodowych.

Magnus Stephensen
Kierownik w Centrum Doradztwa Dla Studentów, ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Islandzkim. Zajmuje się m. in. tworzeniem procedur i regulaminów dla studentów, jest odpowiedzialny za nadzór organizowanych egzaminów w formie alternatywnej oraz za wsparcie techniczne dla studentów m. in. z dysleksją. W centrum jego zainteresowań znajduje się biblioteka cyfrowa i dostęp do zbiorów, a także nadzór nad bazą danych studentów niepełnosprawnych.

Cypryjskie Stowarzyszenie Edukacji Osób Dorosłych (CAEA)

Logo CAEACypryjskie Stowarzyszenie Edukacji Osób Dorosłych to organizacja pozarządowa, która została założona w 1982 roku i jest jedną z najstarszych tego typu organizacji w Europie. Wchodzi w skład Międzynarodowej Rady Kształcenia Dorosłych i Europejskiego Stowarzyszenia Dorosłych (EAEA). Celem statutowym Stowarzyszenia jest promowanie edukacji osób dorosłych na Cyprze i współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

Do głównych zadań Stowarzyszenia należy szeroko pojęta edukacja, a przeprowadzane szkolenia są skierowane m. in. do: rodziców, osób starszych, trenerów, nauczycieli, członków związków zawodowych. Tematyka szkoleń to m. in. współpraca międzykulturowa, współpraca międzypokoleniowa, szkolenia typu „disability awareness", szkolenia na temat trudności w uczeniu się, dysleksji, analfabetyzmu, strategie zatrudnienia, prawa konsumentów, nauczanie nieformalne, rozwój zasobów ludzkich, edukacja rodzinna, szkolenia typu ICT, szanse zatrudniania osób powyżej 50 roku życia.

Stowarzyszenie organizuje wiele wizyt studyjnych dla nauczycieli edukacji osób dorosłych (do Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy,  Estonii, Belgii, Niemiec). W ramach działań Stowarzyszenia zorganizowano wiele seminariów finansowanych przez program Grundtvig 3. W ciągu czterech lat zorganizowano osiem takich spotkań. Przez ostatnie sześć lat Stowarzyszenie współpracowało w projektach Leonardo oraz Grundtvig z ponad 25 krajami europejskimi.

Założyciel i dyrektor CEAE, Klitos Symeonides jest byłym dyrektorem generalnym programu Grundtvig na Cyprze oraz byłym Pełnomocnikiem Ministra Edukacji i Kultury Cypru ds. Kształcenia Osób Dorosłych.

Learning-Difference Ltd, Wielka Brytania

Logo Learning-DifferenceBernard Quinn, dyrektor naczelny, utworzył Learning-Difference w roku 2006 po ponad 30 latach pracy na rzecz osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europejskich. Do jego klientów należą w większości organizacje lokalne i krajowe, ale coraz częściej pochodzą one z innych części Unii Europejskiej, w tym Grecji, Polski, Włoch, Cypru, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii i Belgii. Usługi obejmują szeroki zakres działań od gromadzenia funduszy po koordynowanie i ocenę projektów, od projektowania i marketingu po doradztwo i treningi typu „Disability Awareness". Firma w świadczonych usługach współdziała z szeregiem ekspertów.

Szkolenia i doradztwo typu "Disability Awareness"
Szkolenia "Disability Awareness" to jedna z głównych usług świadczonych takim klientom jak Levi Strauss Wielka Brytania, samorządom lokalnym, uniwersytetom. Szkolenia te skierowane są do klientów zatrudniających osoby niepełnosprawne. Szkolenie odbywa się poprzez krótkie kursy i warsztaty, a także dostarczenie materiałów informacyjnych. Firma zapewnia organizacjom doradztwo w kwestii niepełnosprawności i szkolenia typu "Disability Awareness". Dysleksja i problemy z nauką znajdują się wysoko na liście zamawianych szkoleń. Organizacje równie często zainteresowane są poradami jak uczynić informacje i usługi dostępnymi dla osób niepełnosprawnych.

Uniwersytet w Padwie

Założony w 1222 roku jest jedną z najstarszych uczelni na świecie. Strukturę uniwersytetu tworzy trzynaście wydziałów, na których studiuje obecnie 60 tysięcy studentów. Przez osiem wieków swojego istnienia uczelnia nawiązała liczne kontakty międzynarodowe, obecnie współpracuje z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi, aktywnie uczestnicząc w licznych projektach europejskich (m.in. w ramach Programu Lifelong Learning, Leonardo da Vinci, Tempus, Alfa, Jean Monet).

Uniwersytet w Padwie swoimi działaniami realizuje i wspiera również politykę rządu włoskiego ukierunkowaną na nadawanie uczelniom krajowym bardziej międzynarodowego charakteru. Angażuje się także w działania Grupy Coimbra - organizacji zrzeszającej najstarsze europejskie uniwersytety. Uczelnia ukierunkowana jest na wspieranie osób niepełnosprawnych – czego wyrazem jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych działające od 1996 roku. Szeroka oferta Biura, z której korzysta obecnie ok. 450 studentów, obejmuje m. in.:.

  • serwisy wsparcia edukacyjnego,
  • serwis transportowy,
  • serwis tłumaczeń języka migowego.

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z technologii wspierających, serwisu bibliotecznego przystosowującego materiały dydaktyczne do indywidualnych potrzeb studentów, mają również do swojej dyspozycji biuro karier oraz szerokie możliwości wyjazdów zagranicznych. Biuro wspiera również nauczycieli akademickich pracujących z osobami niepełnosprawnymi. W trosce o zwiększanie międzynarodowej mobilności studentów niepełnosprawnych jednostka opracowała kilka projektów goszczących osoby uczestniczące w Europejskim Wolontariacie, w tym Youth Programme Action 2, EVS i Międzynarodową Służbę Cywilną stworzoną we współpracy z niemieckimi organizacjami wysyłającymi. W 2002 roku Biuro wzięło także udział w Higher Education Accessibility Guide Project (www.heagnet.org). Działalność Uniwersytetu w Padwie uznawana jest obecnie za przykład dobrej praktyki w promowaniu międzynarodowej aktywności studentów niepełnosprawnych. W ramach projektu Dare uczelnia była odpowiedzialna za organizację i koordynację programów szkoleniowych na terenie Włoch.

Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu

logo UPMCUczelnia o profilu techniczno-medycznym, jedna z najlepszych o tym profilu we Francji. Na Uniwersytecie funkcjonuje najstarsze biuro ds. osób niepełnosprawnych. Biuro wspiera około 250 studentów, a jej kierownikiem jest Fabienne Corre-Menguy, która współpracuje z BON UJ w ramach grupy zarządzania jakością projektu DARE 2. Uniwersytet ten posiada szeroki program wsparcia absolwentów z niepełnosprawnością, którzy wchodzą na otwarty rynek pracy. Program ten budowany jest we współpracy z dużymi firmami mającymi swoje siedziby w Paryżu.

Uniwersytet Karola w Pradze

Uczelnia, która współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach grupy zarządzania jakością projektu DARE 2. Przedstawicielką Uniwersytetu Karola w kontaktach z UJ jest Marie Dolezalova, zastępca kierownika Centrum Językowego Wydziału Humanistycznego, która uczy języka angielskiego studentów niesłyszących i słabosłyszących. Wywiad z Marie Dolezalovą na temat nauczania języków obcych niesłyszących studentów Uniwersytetu Karola w Pradze zamieszczony został w drugim numerze Biuletynu BON UJ.

Imperial College London

Jedna z wiodących na świecie uczelni o profilu politechniczno-medycznym ciesząca się renomą pod względem doskonałości nauczania i pracy badawczej. Na tym uniwersytecie kształci się ponad 13 tysięcy studentów i pracuje 6 tysięcy osób z całego świata. Marylin Garraway jako doradca ds. niepełnosprawności Imperial College London była gościem podczas warsztatów edukacyjnych „Przerwijmy tabu …" zorganizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim w kwietniu 2011 roku. W trakcie swojego wystąpienia przedstawiła metody pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi wypracowane na Imperial College. Jej artykuł znajduje się w trzecim numerze Biuletynu BON UJ.

Randolph-Macon College, USA

Uczelnia położona w Ashland, w amerykańskim stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych. Członek kadry dydaktycznej i kierowniczej uczelni, dr Jack Trammell był gościem podczas warsztatów edukacyjnych „Przerwijmy tabu..", które odbyły się na UJ 14 kwietnia 2011 roku. Jego wystąpienie poświęcone było problematyce zaburzeń psychicznych wśród studentów uczelni amerykańskich.

Uniwersytet Gallaudeta w Waszyngtonie

Prestiżowy uniwersytet oferujący wysokiej jakości programy edukacyjne dla studentów niesłyszących/Głuchych i słabosłyszących. Uczelnia promuje wśród nich koncepcję różnorodności (diversity), jak również ideę inclusive deaf university. To tu, w roku 1960, wyniki badań lingwistycznych Williama Stokoe dostarczyły wiedzy na temat struktury amerykańskiego języka migowego (ASL) i zapoczątkowały kolejne badania z nim związane, które stały się bazą do prowadzenia podobnych działań w różnych krajach Europy. Uczelnia, od 1986 roku nosząca nazwę Uniwersytetu Gallaudeta, oferuje studentom szeroki wachlarz kursów, w tym w Instytucie amerykańskiego języka migowego (ASL) oraz na studiach promujących interdyscyplinarne podejście do kwestii społeczności osób Głuchych oraz języka migowego (tzw. Deaf studies).

W efekcie pozytywnej współpracy między Uniwersytetem Gallaudeta a Uniwersytetem Jagiellońskim prof. Tonya Stremlau przyjęła zaproszenie udziału w konferencji podsumowującej projekt DARE: Świadomość niepełnosprawności – nowe wyzwania dla edukacji, która odbyła się w październiku 2009 roku. W jej trakcie, w Auli Głównej Collegium Novum, przedstawiła w amerykańskim języku migowym koncepcję kształcenia dwujęzykowego i dwukulturowego studentów Głuchych. Wystąpienie to było również tłumaczone symultanicznie na polski język migowy.