Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2017 roku w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.

Udzielanie osobom niepełnosprawnym wsparcia w dostępie do edukacji reguluje na Uniwersytecie Jagiellońskim Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2017 roku w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej. Procedura ta w szczegółowy sposób określa tryb podejmowania decyzji w sprawach osób ze stałą lub czasową niepełnosprawnością. Należy podkreślić, że Uniwersytet Jagielloński jest jedną z niewielu polskich uczelni, w których proces ten jest ściśle uregulowany. Zarządzenie Rektora nadaje studentom prawo ubiegania się o szereg usług specjalistycznych i adaptacji, określając jednocześnie obowiązki i terminy, których student musi przestrzegać, aby wsparcie to miało charakter racjonalnej adaptacji.

Czym jest racjonalna adaptacja?

Adaptacja jest tym, co w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych określane jest jako konieczne i odpowiednie zmiany, które mają na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności na zasadzie równości z innymi osobami. Adaptacja taka ma być skuteczna w przypadku danej osoby, nie powinna jednak nakładać nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia na instytucję udzielającą wsparcia. Szukając właściwych rozwiązań w procesie edukacji trzeba brać pod uwagę ten właśnie punkt widzenia.  W konsekwencji konieczne jest więc zaakceptowanie wymogu nadawania praw dodatkowych w tym wypadku osobom niepełnosprawnym, ale powinno się to odbywać w taki sposób, aby uniknąć faworyzowania jakiejś grupy ludzi, a więc w sytuacji uczelni osób niepełnosprawnych w stosunku do studentów bez niepełnosprawności. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej jest zgodne z rozumieniem pojęcia racjonalnej adaptacji przewidzianym art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Tekst zarządzenia jest dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/137031877/zarz_86_2017.pdf/c7e305df-4a6a-4ba2-ad4a-6b5ffa58f72f